Seleccionar página

El projecte

El projecte CIRCULAR.Tèxtils.cat ajudarà a impulsar i millorar la coordinació i comunicació entre el sector de materials tèxtils avançats i altres subsectors com la moda i la llar per tal d’enfortir aliances clau i generar sinèrgies. L’objectiu és mobilitzar l’economia circular entre els diferents sectors per tal de reduir els residus que acaben a l’abocador i generar nous productes d’alt valor afegit, millorant d’aquesta manera la competitivitat de tot el sector tèxtil.

Es realitzarà un estudi sectorial involucrant els diferents agents de la cadena de valor, incloent empreses del sector de materials tèxtils avançats i potencials empreses usuàries dels seus residus, dissenyadors, els centres educatius i de recerca que poden aportar coneixement i serveis, i finalment amb estudiants universitaris que són la força laboral dels propers anys. La participació de tots ells és clau per generar solucions de futur, amb llarg recorregut, per fomentar l’economia circular del sector dels materials tèxtils avançats.

Actuacions

01

Creació d’una base de dades de residus de materials tèxtils avançats a Catalunya

02

Organització d’una hackathon amb estudiants i dissenyadors per identificar possibles rutes de circularitat

03

Producció de l’estudi sectorial sobre circularitat dels materials tèxtils avançats

04

Comunicació del projecte i difusió de l’estudi

Objectius

Objectius qualitatius

5

Capacitar al personal responsable de prendre decisions i augmentar la consciencia ambiental per tal de donar sortides als residus del sector dels materials tèxtils avançats de forma circular.

5

Vincular les universitats de disseny i tècniques amb el sector dels materials tèxtils avançats per tal de millorar la circularitat dels seus productes.

5

Apropar als estudiants universitaris els diferents residus tèxtils, les seves propietats i característiques, per tal de facilitar l’aprenentatge de la gestió circular.

5

Crear i mantenir un espai de disposició de mostres de residus de materials tèxtils avançats per a donar-los-hi una segona vida.

5

Increment del valor afegit dels productes tèxtils, fruit de la reducció dels residus al llarg del seu cicle de vida.

5

Millorar la qualitat del producte incorporant materials tècnics en aplicacions innovadores en el sectors moda i llar.

5

Millora de la imatge de les empreses i dels productes. Cada vegada més, els/les consumidors/es demanden productes que considerin aspectes ambientals en tota la seva cadena productiva.

5

Realització activitats d’innovació a les empreses, que permetran trobar noves solucions, crear noves oportunitats de mercat.

Objectius quantitatius

5

Recollir informació mitjançant 12 entrevistes a empreses del sector dels materials tèxtils avançats.

5

Llistar, definir i caracteritzar 25 residus tèxtils de les empreses entrevistades.

5

Exposar la llibreria dels 25 residus tèxtils en dues universitats catalanes (UPC i ELISAVA).

5

Almenys 25 participants a la hackathon.

5

Identificar almenys 10 possibles solucions d’economia circular com a resultat de la hackathon.

5

Identificar i analitzar 10 models de negoci circular viables basats en l’ús de residus pre-consum del sector de tèxtils d’ús tècnic al sectors tèxtil moda i/o llar.

5

Transferència de coneixement directe a més de 20 empreses involucrades.

5

Reduir, en un 15%, els residus pre-consum en el sector dels materials tèxtils avançats a Catalunya.

5

Incrementar, en un 20%, l’ús de matèries primeres provinents de residus tèxtils en el sectors
moda i llar.

CONTACTE

AEI TÈXTILS

608 684 754

adetrell@textils.cat

www.textils.cat

Projecte Co-finançat per: